2. Ulusal Praxis Öğrenci Sempozyumu: Göç, Toplumsal Hafıza ve Dönüşen Kimlikler

2. Ulusal Praxis Öğrenci Sempozyumu: Göç, Toplumsal Hafıza ve Dönüşen Kimlikler

15 Şubat 2013

Fatih Üniversitesi, İstanbul

Yaşamları tarihsel bir kırılmaya uğramış, yaşadıkları toprakları arkalarında bırakmış ya da farklı süreçlerle köklerinden koparılmış topluluklar için bellek, yaşanılan travmanın atlatılması, yeni yaşamların kurulabilmesi ve göç tecrübesini yaşayan toplulukların kültürel olarak varlıklarını sürdürebilmeleri adına bir kimlik bileşeni ve yol gösterici olagelmiştir. Bununla birlikte globalleşme süreçlerinde insan ve bilgi akışının hızı ve yoğunluğu ve bundan kaynaklanan kültürel karşılaşmaların yoğunluğu geleneksel olarak bir yol gösterici olarak kabul edilen “kimlik,” “aidiyet,” “ev,” “vatan,” ve bunlarla ilişkisi itibariyle “bellek” olgusunu da daha kompleks ve yer yer problematik hale getirmiştir.

Söz konusu çerçeve kapsamında 2. Ulusal Praxis Öğrenci Sempozyumu’nda göç bağlamında toplumsal bellek ve kimlik ilişkisi disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılacaktır. Zaman ve mekan boyutundaki kaymalarla “kimlik,” “aidiyet,” “ev”den “vatan”a, farklı düzlemlerdeki mekan algısına kazandırılan yeni anlamlar medya ve kültürel çalışmalardan, sosyoloji ve kültürel antropolojiye, felsefe ve tarihten hukuk ve siyaset bilimine uzanan geniş bir perspektifte ele alınmaya çalışılacaktır.
Bu doğrultuda aşağıdaki başlıklarla sınırlı kalmamakla birlikte sempozyumda temel olarak şu altbaşlıklara yoğunlaşılması planlanmaktadır:
–      Güçlenen etnik kimliklerden kültürel melezlik ve kozmopolitanizme göç ve kimlik
–      Özne ve nesne arasında göç tecrübesi ve toplumsal cinsiyet
–      Anlatılar ve gündelik yaşam kültüründe göç ve toplumsal hafıza
–      Bir turizm ve hatırlama sahası olarak göç mekanları
–      Göç ve dil: yeni, eski ve yeski
–      Kişisel karşılaşmalardan kurumsallaşmış bellek mekanlarına gidenler ve kalanlar
–      Düşlenen köyden internete mekan ve bellek
–      Dinden siyasete gelenek, iktidar ve bellek ilişkisi
–      Belleğin sanatsal temsilleri
Sempozyuma bireysel bildirilerin yanısıra poster sunumu ve sergi önerileri ile başvurulabilir. 300 kelimeyi aşmayacak şekilde bildiri özetlerinin kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle birlikte 15 Aralık 2012 tarihine kadar ocetin@fatih.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir. Kabul edilen bildiri özetlerinin 5 Ocak 2013 tarihinde ilan edilmesinin ardından tam bildiri metinlerinin 10 Şubat 2013 tarihine kadar yollanması gerekmektedir.
Sempozyumla ilgili sorularınızı busrakurtulan@gmail.com adresine yöneltebilirsiniz.
Advertisements