Sosyolojik Düşünce Tarihi

Sosyolojik Düşünce Tarihi dersi sosyolojik teorinin oluşumu hakkında temel bir kavrayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda fert-toplum düzleminde Marx, Durkheim, Weber ve Simmel’in kuramlarının üzerinden gelişen süreçteki klasik sosyolojik kuram ve düşünce okulları ele alınacaktır.

Sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla söz konusu düşünür ve kuramlar tarihsel ve felsefi arka planı çerçevesinde değerlendirilip, bunların günümüz toplumlarının düzen ve işleyişinin daha iyi anlaşılması ve kavramsallaştırmasına sunduğu katkılar tartışılacaktır.

George Herbert Mead

– Herbert Blumer

Erving Goffman 

– Howard Becker

– Vilfredo Pareto 

Talcott Parsons

– Robert Merton

– Simone  de Beauvoir

– Norbert Elias

– David Lockwood

– Harold  Garfinkel

– Louis  Althusser

– Jürgen Habermas

Pierre Bourdieu

– Michel Foucault

– Stuart Hall

Anthony Giddens

Advertisements